electromechanical frequency interference (efi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electromechanical frequency interference (efi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electromechanical frequency interference (efi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electromechanical frequency interference (efi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electromechanical frequency interference (efi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhiễu tần số do cơ điện