electromechanical display device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electromechanical display device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electromechanical display device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electromechanical display device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electromechanical display device

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dụng cụ hiển thị cơ điện