edge to edge boarding with battened joints nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edge to edge boarding with battened joints nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edge to edge boarding with battened joints giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edge to edge boarding with battened joints.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edge to edge boarding with battened joints

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lát ván nối gờ có mối nối phẳng