edge act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edge act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edge act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edge act.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edge act

    * kinh tế

    luật Edge (Mỹ)