eager beaver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eager beaver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eager beaver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eager beaver.

Từ điển Anh Việt

  • eager beaver

    người cần cụ nhiệt tình

Từ điển Anh Anh - Wordnet