eagerness to buy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eagerness to buy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eagerness to buy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eagerness to buy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eagerness to buy

    * kinh tế

    sự sẵn sàng mua

    ý tha thiết muốn mua