drunkenness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drunkenness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drunkenness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drunkenness.

Từ điển Anh Việt

  • drunkenness

    /'drʌɳkənnis/

    * danh từ

    sự say rượu

    chứng nghiện rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet