insobriety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insobriety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insobriety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insobriety.

Từ điển Anh Việt

  • insobriety

    /,insou'braiəti/

    * danh từ

    sự không điều độ, sự quá độ

    sự uống quá chén

Từ điển Anh Anh - Wordnet