dope addict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dope addict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dope addict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dope addict.

Từ điển Anh Việt

  • dope addict

    người nghiện ma túy