doped crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doped crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doped crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doped crystal.

Từ điển Anh Việt

  • doped crystal

    (Tech) tinh thể bị pha tạp