dissect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dissect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dissect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dissect.

Từ điển Anh Việt

 • dissect

  /di'sekt/

  * ngoại động từ

  cắt ra từng mảnh, chặt ra từng khúc

  mổ xẻ, giải phẫu (con vật, thân cây)

  mổ xẻ, phân tích kỹ, khảo sát tỉ mỉ, phê phán từng li từng tí

 • dissect

  cắt, phân chia; phân loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dissect

  cut open or cut apart

  dissect the bodies for analysis

  Similar:

  analyze: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features

  analyze a specimen

  analyze a sentence

  analyze a chemical compound

  Synonyms: analyse, break down, take apart

  Antonyms: synthesize