delete key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delete key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delete key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delete key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • delete key

  * kinh tế

  phím xóa

  * kỹ thuật

  phím Del

  toán & tin:

  phím delete

  điện tử & viễn thông:

  phím xóa