deadly nightshade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadly nightshade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadly nightshade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadly nightshade.

Từ điển Anh Việt

  • deadly nightshade

    /'dedli'naitʃeid/

    * danh từ

    (thực vật học) cây cà dược, cây belađon

Từ điển Anh Anh - Wordnet