cylinder test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylinder test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylinder test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylinder test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylinder test

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thử mẫu hình trụ