cylinder grease cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylinder grease cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylinder grease cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylinder grease cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylinder grease cock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòi bơm mỡ xilanh