cutting oil additive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutting oil additive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutting oil additive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutting oil additive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cutting oil additive

    * kỹ thuật

    phụ gia dầu cắt