cutoff tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutoff tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutoff tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutoff tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cutoff tool

    * kỹ thuật

    dao tiện cắt đứt