cutoff limiting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutoff limiting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutoff limiting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutoff limiting.

Từ điển Anh Việt

  • cutoff limiting

    (Tech) hạn chế bằng cắt dừng