cutoff slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutoff slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutoff slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutoff slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cutoff slide

    * kỹ thuật

    bàn dao cắt

    van giãn nở