customs requirements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

customs requirements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm customs requirements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của customs requirements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • customs requirements

    * kinh tế

    quy định hải quan