customs house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

customs house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm customs house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của customs house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • customs house

    * kinh tế

    cục hải quan

    quan thuế