customs commissioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

customs commissioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm customs commissioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của customs commissioner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • customs commissioner

    * kinh tế

    ty thuế vụ