cue stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cue stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cue stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cue stick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cue stick

    Similar:

    cue: sports implement consisting of a tapering rod used to strike a cue ball in pool or billiards

    Synonyms: pool cue, pool stick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).