cue ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cue ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cue ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cue ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cue ball

    the ball that the billiard player or pool player strikes with his cue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).