cortinarius subfoetidus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius subfoetidus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius subfoetidus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius subfoetidus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius subfoetidus

    a fungus with a sticky lavender cap and stalk that whitish above and covered with a silky lavender sheath

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).