cortinarius corrugatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius corrugatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius corrugatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius corrugatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius corrugatus

    a fungus with a viscid wrinkled tawny cap; the stalk has a basal bulb that diminishes as the stalk elongates; the gills are dark violet at first but soon turn brown

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).