cortinarius armillatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius armillatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius armillatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius armillatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius armillatus

    a fungus with large tawny caps and pale cinnamon gills and a red band of veil around the stalk; usually found near birch trees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).