corner mounts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corner mounts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corner mounts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corner mounts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corner mounts

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá lấp góc