cornered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornered.

Từ điển Anh Việt

 • cornered

  /'kɔ:nəd/

  * tính từ

  có góc

  bị dồn vào chân tường, bị dồn vào thế bí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cornered

  Similar:

  corner: gain control over

  corner the gold market

  corner: force a person or an animal into a position from which he cannot escape

  Synonyms: tree

  corner: turn a corner

  the car corners

  at bay: forced to turn and face attackers

  a stag at bay

  she had me cornered between the porch and her car

  like a trapped animal

  Synonyms: trapped, treed