conjugate partitions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjugate partitions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjugate partitions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjugate partitions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conjugate partitions

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân hoạch liên hợp