conic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conic.

Từ điển Anh Việt

 • conic

  /'kɔnik/

  * tính từ

  (thuộc) hình nón, (thuộc) mặt nón

 • conic

  (Tech) hình nón, cônic

 • conic

  cônic, đường bậc hai

  absolute c. cônic tuyệt đối

  affine c. cônic afin

  bitangent c.s cônic song tuyến

  central c. cônic có tâm

  concentric c.s cônic đồng tâm

  confocal c.s cônic đồng tiêu

  conjugate c.s cônic liên hợp

  degenerate c. cônic suy biến

  focal c. (of a quadric) cônic tiêu

  homothetic c.s cônic vị tự

  line c cônic tuyến

  nine-line c. cônic chín đường

  non-singular c. không kỳ dị

  osculating c. cônic mật tiếp

  point c. cônic điểm

  proper c. cônic thật sự

  self-conjugate c. cônic tự liên hợp

  singhlar c. cônic kỳ dị

  similar c.s cônic đồng dạng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conic

  * kỹ thuật

  đường bậc hai

  hình nón

  dệt may:

  có hình côn

  xây dựng:

  nón

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conic

  relating to or resembling a cone

  conical mountains

  conelike fruit

  Synonyms: conical, conelike, cone-shaped

  Similar:

  conic section: (geometry) a curve generated by the intersection of a plane and a circular cone