conditioning zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioning zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioning zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioning zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioning zone

    * kỹ thuật

    vùng xử lý lần cuối