conditioning chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioning chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioning chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioning chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioning chamber

    * kinh tế

    phòng điều hòa không khí hậu