conditioning time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioning time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioning time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioning time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioning time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian điều phối