conditioning of dough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioning of dough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioning of dough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioning of dough.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioning of dough

    * kinh tế

    sự điều hòa nhiệt độ bột nhào