conditioning indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioning indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioning indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioning indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioning indicator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chỉ báo điều phối