conditional contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditional contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditional contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditional contract.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conditional contract

    a contract whose performance depends on a fact or event that affects legal relations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).