compressor stator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressor stator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressor stator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressor stator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressor stator

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    stato máy nén