compressor effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressor effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressor effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressor effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressor effect

    * kỹ thuật

    công suất máy nén

    năng suất máy nén