comparison indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comparison indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comparison indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comparison indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • comparison indicator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chỉ báo so sánh