coil chimney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coil chimney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coil chimney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coil chimney.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coil chimney

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đầu thứ cấp của bôbin