clotted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clotted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clotted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clotted.

Từ điển Anh Việt

 • clotted

  * tính từ

  ngưng đọng lại

  clotted nonsense: điều cực kỳ phi lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clotted

  * kinh tế

  bị đông tụ

  bị vón cục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clotted

  Similar:

  clot: change from a liquid to a thickened or solid state

  coagulated blood

  Synonyms: coagulate

  clot: cause to change from a liquid to a solid or thickened state

  Synonyms: coagulate

  curdle: turn into curds

  curdled milk

  Synonyms: clabber, clot

  Antonyms: homogenise

  clog: coalesce or unite in a mass

  Blood clots

  Synonyms: clot

  clogged: thickened or coalesced in soft thick lumps (such as clogs or clots)

  clotted blood

  seeds clogged together