classical formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classical formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classical formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classical formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classical formula

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công thức cổ điển