clapper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clapper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clapper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clapper.

Từ điển Anh Việt

 • clapper

  /'klæpə/

  * danh từ

  quả lắc (chuông)

  (đùa cợt) lưỡi (người)

  cái lách cách để đuổi chim

  người vỗ tay thuê (ở rạp hát)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clapper

  * kỹ thuật

  quả lắc

  van đồng bộ

  cơ khí & công trình:

  tấm gõ

  van xupap

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clapper

  someone who applauds

  Synonyms: applauder

  metal striker that hangs inside a bell and makes a sound by hitting the side

  Synonyms: tongue

  Similar:

  tongue: a mobile mass of muscular tissue covered with mucous membrane and located in the oral cavity

  Synonyms: lingua, glossa