clapper box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clapper box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clapper box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clapper box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clapper box

    * kỹ thuật

    giá dao

    hộp dao