clapperboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clapperboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clapperboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clapperboard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clapperboard

    photographic equipment used to synchronize sound and motion picture; boards held in front of a movie camera are banged together

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).