citrus aurantium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

citrus aurantium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm citrus aurantium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của citrus aurantium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • citrus aurantium

    * kỹ thuật

    y học:

    cây cam

Từ điển Anh Anh - Wordnet