seville orange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seville orange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seville orange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seville orange.

Từ điển Anh Việt

  • seville orange

    /'sevil'ɔrindʤ/

    * danh từ

    cam đắng (để làm mứt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet