circle graduation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circle graduation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circle graduation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circle graduation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • circle graduation

    * kỹ thuật

    phân khoảng trên vành độ