circler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circler.

Từ điển Anh Việt

  • circler

    xem circle